SUOMEN SAKSANMETSÄSTYTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 2014 Mikkelissä
Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 2014. Dnro 2014/508314Y, rekisterinumero 149.838

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Saksanmetsästysterrierit ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Yhdistys on Suomen Kennelliiton jäsen.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää saksanmetsästysterrierin kasvatusta ja jalostustoimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää rodun valistus- ja jalostustoimintaa harjoittamalla jalostusneuvontaa, järjestämällä kursseja, neuvotteluja, koulutustilaisuuksia, metsästyskokeita ja näyttelyitä sekä julkaisemalla jäsenjulkaisua. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteä omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistyksen kieli on Suomi.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, ja rekisteröity yhdistys, jotka hallitus jäseniksi hyväksyy. Henkilöjäsenet ovat joko vuosi-, perhe-, tai ainaisjäseniä, jäsenyhdistykset ainoastaan vuosijäseniä. Kunniajäsenikseen voi yhdistyksen vuosikokous kutsua hallituksen esittämän henkilön, joka on erittäin ansioitunut kennel- tai yhdistystoiminnassa. Perhejäseneksi hyväksytään vuosi- tai ainaisjäsenen kanssa samassa taloudessa asuva puoliso, avopuoliso ja lapsi. Ainaisjäseneksi voi liittyä maksamalla vuosijäsenmaksun kymmenkertaisena (x 10).
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi läsnä olevien jäsentensä yksimielisellä päätöksellä erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsenen toiminta ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa tai jos jäsen lyö laimin sääntöjen asettamat velvollisuudet. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin tai omaisuuteen. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen kullekin jäsenryhmälle. Kunnia- ja ainaisjäsen eivät ole jäsenmaksuvelvollisia.

4 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain varsinaisista jäsenistä on erovuorossa kolme (3) ja varajäsenistä yksi (I Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

5 § HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi jäsenen erottaminen, joka vaatii hallituksen yksimielisen päätöksen. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on:
1 . Johtaa yhdistyksen toimintaa hyväksytyn toimintasuunnitelman puitteissa.
2. Valita yhdistyksen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset toimikunnat.
3. Hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet.
4. Päättää jäsenen erottamisesta.
5. Vastata yhdistyksen omaisuuden hoidosta, laatia vuosikertomus ja tehdä toimintasuunnitelma ja tilinpäätös kalenterivuosittain.
6. Päättää vuosikokouksen ajankohta ja paikkakunta.
7. Toteuttaa yhdistyksen kokouksissa tehdyt päätökset ja täyttää muut hallitukselle asetetut tehtävät.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla tai sihteerillä. Hallitus voi määrätä yhdistyksen jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

8 § TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen jäsenjulkaisussa.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen päättävänä elimenä on yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat ennen maaliskuun loppua pidettävä vuosikokous sekä erikseen koolle kutsuttavat ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Kokouspaikkakunta on kiertävä ja se valitaan vuoro vuosittain Salpausselän-, Keski-Suomen- ja Pohjois-Savon Kennelpiirien alueelta. Yhdistyksen juhlavuosina (30-, 40-, 50-vuotta jne.), kokoukset järjestetään yhdistyksen perustamispaikkakunnalla (Mikkeli). Ylimääräinen kokous pidetään, kun kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1 ) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

11 § VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus;
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;
8. Yhdistyksen puheenjohtajan toimikauden päättyessä valitaan uusi puheenjohtaja, 9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen erovuoroisen tilalle, ja päätetään heidän kokoukseen kutsumis-järjestyksensä;
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;
10. Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet heidän toimikautensa päättyessä;
11. Toimikausien päättyessä valitaan edustajat ja varaedustajat LUT- kollegioon ja Kennelliiton valtuuston kokouksiin sekä;
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään edellisen vuoden joulukuun 31 . päivänä.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on yhdistyksen kokouksessa tehtävä vähintään kahden kolmasosan (2/3) ja yhdistyksen purkamisesta kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoitusten edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen